Contributie (tarieven)

Als lid van een vereniging ben je vanzelfsprekend contributie verschuldigd. Maar als een zo groot mogelijk aantal vrijwilligers binnen de vereniging actief is, kunnen we het contributiebedrag in vergelijking met andere sport/voetbalverenigingen laag houden.

Contributie tarieven voor het seizoen 2017/2018

Senioren € 250
Senioren zaal € 200
Senioren veld & zaalvoetbal € 325
Jeugd O19, O17 en O15 (inclusief wedstrijdkleding) € 210*
Jeugd O13, O11 en O9 (inclusief wedstrijdkleding) € 190*
Jeugd O7 gratis
Niet spelende leden € 65
G voetbal € 135
Trainingsleden (exclusief wedstrijden) € 100
Donateurs € 35
Vrienden van DVV Delft (minimale bijdrage) € 20

De leeftijd per 1 januari 2017 is bepalend bij vaststelling van de verschuldigde contributie.

LET OP! De contributie dient vóór 1 september voor het lopende seizoen tenminste voor de helft te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling volgt uitsluiting van training en wedstrijden totdat aan de verplichting is voldaan.

Contributiebetalingen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL16 INGB 0000 669808 t.n.v. penningmeester DVV Delft. Dit geldt echter niet voor de betaling van de bijdrage voor de Vrienden van DVV Delft. Deze kan worden overgemaakt op bankrekening NL93RABO0310890268 t.n.v. Vrienden van DVV Delft.

*) In de contributiebedragen voor jeugdleden (Jeugd O09 t/m Jeugd O19) is een bedrag opgenomen voor het gebruik van de door DVV Delft ter beschikking gestelde wedstrijdkleding. Deze kleding wordt geen eigendom van het lid en dient derhalve bij opzegging van het lidmaatschap compleet en schoon te worden ingeleverd. Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Jeugdsportfonds

Op 1 juli 2014 is het Jeugdsportfonds in Delft van start gegaan. Dit fonds geeft een bijdrage in de kosten voor sport voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Aan de hand van de spelregels kan een intermediair checken of het kind wel/niet in aanmerking komt voor het Jeugdsportfonds Delft. Het initiatief voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds ligt bij de ouder(s) of verzorger(s). Zij moeten een intermediair* hebben die voor de ouder(s) of verzorger(s) de aanvraag doet. >>>>Meer informatie>>>>

Korting met Delft pas!

Zowel jeugd- als seniorleden die in het bezit zijn van een Delft pas krijgen maar liefst € 25,- korting op de jaarcontributie. Zo wordt sporten bij DVV Delft lekker voordelig!

Regels voor het betalen van de contributie

Bij DVV Delft is het gebruikelijk dat de contributie via automatische incasso wordt betaald. Door de leden die dit betreft is bij het aangaan van het lidmaatschap een incassomachtiging afgegeven. De contributie wordt in 2 termijnen van elk 50% geïncasseerd. De incasso van de 1e termijn zal plaatsvinden omstreeks 26 augustus. De 2e termijn zal omstreeks 26 januari 2018 worden geïncasseerd. Daarbij is het volgende van belang:

  1. wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt beëindigd, blijft de volledige contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.
  2. Zorg voor voldoende saldo op uw bankrekening in de periode dat de incasso zal plaatsvinden, zodat storneringen worden voorkomen.
  3. Als er een wijziging zijn in uw bankgegevens geef dit dan tijdig door via contributies@dvvdelft.nl

Mocht de incasso toch worden gestorneerd dan ontvangt u een mailtje met het verzoek de betaling alsnog zelf per omgaande in orde te maken. Blijft ook na deze herinnering betaling achterwege dan zullen deze leden worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden tot het moment dat het openstaande bedrag volledig is betaald. Blijft betaling achterwege dan zal de vordering in handen worden gegeven van een deurwaarder, waarbij alle bijkomende kosten en rente voor rekening zullen komen van het betreffende lid.

  • Helaas is er ook nog een groep leden die geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven.  Deze leden ontvingen in voorgaande jaren een acceptgiro voor de betaling van hun contributie. Hiermee willen we gaan stoppen om verdere kosten te besparen. Bovendien is De Nederlandse Bank (DNB) voornemens om het gebruik van de acceptgiro in het betalingsverkeer binnen afzienbare tijd geheel af te schaffen. Als alternatief voor de acceptgiro ontvangt u een contributiefactuur, met daarop dezelfde informatie al u gewend was.
    U wordt verzocht het totaalbedrag van deze factuur zelf via elektronisch bankieren over te maken op bankrekening NL16 INGB 0000 669808 t.n.v. Delftse Voetbalvereniging Delft onder vermelding van het factuurnummer. Betalen mag eventueel in 2 termijnen, waarbij de 1e termijn van 50% ontvangen moet zijn vóór 1 september 2017 en de 2e termijn van 50% vóór 1 februari 2018. wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt beëindigd, blijft de volledige contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.

Als tijdige betaling van de 1e termijn achterwege blijft dan ontvangt u een herinneringsmail met het verzoek de betaling alsnog per omgaande in orde te maken. Blijft ook na deze herinnering betaling achterwege dan  zullen deze leden worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden tot het moment dat het openstaande bedrag volledig is betaald. Blijft betaling achterwege dan zal de vordering in handen worden gegeven van een deurwaarder, waarbij alle bijkomende kosten en rente voor rekening zullen komen van het betreffende lid.

Overigens zouden wij graag zien dat alle leden gebruik gaan maken van de automatische incasso. Dit kan eenvoudig geregeld worden via een mailtje naar contributies@dvvdelft.nl

Betalingsregelingen in meer dan 2 termijnen zijn alleen bij hoge uitzondering mogelijk en dan ook nog alleen als het lid hiertoe vóór 1 september 2017 (!!) een mailverzoek bij mij heeft ingediend. Geen of een te laat verzoek=geen betalingsregeling.

Het bestuur heeft besloten in het vervolg gebruik te gaan maken van de contributiemodule van de KNVB. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat een aantal zaken nog niet geheel vlekkeloos zullen verlopen. Mocht dit het geval zijn maak hiervan dan even een melding bij ondergetekende, zodat e.e.a. alsnog kan worden opgelost.

Ron Notenboom
2e penningmeester a.i.
Telefoon: (06) 1151 7053
E-mail: contributies@dvvdelft.nl of 2epenningmeester@dvvdelft.nl