DVV DELFT IS KLAAR VOOR DE AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De bestaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie: de AVG.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals DVV Delft, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. 

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. 

Wij zijn momenteel druk bezig om er voor te zorgen dat DVV Delft aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Denk daarbij aan:

  • Transparantie over verwerking en gebruik van persoonsgegevens in Sportlink en binnen de vereniging;
  • Beperken van verwerking van persoonsgegevens tot specifieke, legitieme doeleinden, zoals verkoop aan derden;
  • Beperken van verzameling en opslag van persoonsgegevens tot het beoogd gebruik;
  • Leden in staat stellen om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om verwijdering te vragen, wat mogelijk is via de app van de KNVB;
  • Het opstellen van een privacy policy;
  • De opslagduur van persoonsgegevens beperken tot zo lang als nodig is voor het beoogd gebruik, mits ook aan alle financiële verplichtingen is voldaan;
  • Persoonsgegevens beveiligen met geschikte beveiligingsmethoden.

Voor meer informatie over de AVG, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving.