Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2019

AANVANG; 20.00uur

Plaats van handeling; kantine DVV Delft.

  1. Opening 
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 oktober 2018 
  4. Jaarverslag bestuur en commissies
  5. Jaarverslag penningmeester         

         *          Exploitatierekening

         *          Balans

       6.Verslag kascommissie 

        7.Verkiezing kascommissie

          Thans hebben zitting in de commissie Frans Massar, Wim v.d. Meer en Ad den Toom.  Aftredend volgens rooster                 is: Frans Massar.

         8.Vaststelling contributies 2019-2020 

         9.Vaststelling begroting seizoen 2019-2020

       10.Stichting Sporthal Kerkpolder

       11..PAUZE

       12.Huldiging jubilarissen e.d.

       13. Bestuursverkiezing

             Aftredend volgens rooster:           Cas van Velzen Penningmeester          herkiesbaar

                                                                              Ron Verhaar Comm.lid P.R.                  niet herkiesbaar

                                                                              Chris van Noortwijk   Comm.lid T.Z.  niet herkiesbaar

              Andere dan de hiervoor genoemde kandidaat voor de vrijkomende bestuursfuncties moeten dit uiterlijk één                        week voor de algemene ledenvergadering schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur, via het mailadres                                    secretariaat@dvvdelft.nl

        14.Project Toekomst Kerkpolder:

              Informatie over het verloop van de gesprekken die gevoerd worden met de gemeente, wethouder, Full Speed,                      Delfia en een vertegenwoordiger van de KNVB

         15.Rondvraag en sluiting.