Algemene ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op maandag 15 oktober 2018, aanvang 20.00 uur in de kantine van DVV DELFT aan de Kerkpolderweg.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 oktober 2017

4. Jaarverslag bestuur en commissies

5. Jaarverslag penningmeester
* Exploitatierekening
* Balans

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie
Thans hebben zitting in de commissie Marco Kooman, Frans Massar en Wim v.d. Meer. Aftredend volgens rooster is: Marco Kooman.

8. Vaststelling contributies 2018-2019

9. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019

10. Stichting Sporthal Kerkpolder

11. PAUZE

12. Huldiging jubilarissen e.d.

13. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster:
Ries van Dam
Voorzitter herkiesbaar
Ron Notenboom
2e secretaris herkiesbaar
Hans van Dop
Commissielid kantine herkiesbaar

Andere dan de hiervoor genoemde kandidaat voor de vrijkomende bestuursfuncties moeten dit uiterlijk één week voor de algemene ledenvergadering schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur, via het mailadres secretariaat@dvvdelft.nl

14. Project Toekomst Kerkpolder:
Informatie over het verloop van de gesprekken die gevoerd zijn met de gemeente, Full Speed, Delfia en een vertegenwoordiger van de KNVB

15. Rondvraag en sluiting.