Opzeggen / Afmelden

Beëindiging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 juni. Men kan zich afmelden door onderstaande gegevens in te vullen indien u of uw kind zich wilt afmelden als lid van D.V.V. Delft.

Nadat u op de knop ‘Insturen’ geklikt heeft ontvangt u binnen enkele minuten een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres.
Let op! Om uw afmelding compleet te maken dient u vervolgens de bevestigingsmail te beantwoorden met “akkoord”. Hierdoor weten wij zeker dat de afmelding van uw e-mailadres afkomstig is.

Na het verwerken van uw “akkoord”-mail krijgt u van ons een definitieve bevestiging dat u of uw kind afgemeld is.

Een mondelinge of telefonische opzegging bij commissies, leiders, trainers of andere medewerkers is beslist onvoldoende en wordt dan ook niet als opzegging geaccepteerd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen of na 31 mei wordt beëindigd, blijft de contributie voor het lopende- dan wel nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Opzeggen, overschrijvingen + contributie verplichtingen

Statuten artikel 7 lid 2;

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor 31 mei in het bezit moet zijn van de ledenadministrateur.
(Secretariaat d.v.v. Delft, Simon Vestdijklaan 20, 2624 MD Delft)
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 7, lid 5;
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

N.B. Indien een lid overschrijving aanvraagt en hij heeft zich niet aan bovenstaand reglement gehouden, of er zijn nog andere fin. verplichtingen niet voldaan (boetes, kantine), of het inleveren van materialen, zal er geen overschrijving kunnen plaats vinden gedurende drie jaar na het laatste jaar waarin hij is uitgekomen voor de d.v.v. Delft, overeenkomstig de bepalingen van de K.N.V.B.

Afmeldformulier