Regels voor het betalen van de contributie

De nieuwe regels kunt u vinden onder het kopje Contributie (tarieven).

 

Bij DVV Delft is het gebruikelijk dat de contributie via automatische incasso wordt betaald. Door de leden die dit betreft is bij het aangaan van het lidmaatschap een incassomachtiging afgegeven.

De afgelopen jaren was het gebruikelijk de contributie vóór 1 september in zijn geheel te incasseren. Kortgeleden heeft het bestuur besloten hierin een wijziging aan te brengen en de contributie in 2 termijnen van elk 50% te incasseren. De incasso van de 1e termijn zal plaatsvinden omstreeks 27 augustus. De 2e termijn zal omstreeks 25 januari 2017 worden geïncasseerd. Daarbij is het volgende van belang: wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt beëindigd, blijft de volledige contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.

Zorg voor voldoende saldo op uw bankrekening in de periode dat de incasso zal plaatsvinden, zodat storneringen worden voorkomen. Mocht er een wijziging zijn in uw bankgegevens geef dit dan tijdig door via contributies@dvvdelft.nl

Mocht de incasso toch worden gestorneerd dan ontvangt u een mailtje met het verzoek de betaling alsnog zelf per omgaande in orde te maken. Blijft ook na deze herinnering betaling achterwege dan wordt de 2e termijn in januari verhoogd met 10 euro administratiekosten. Bovendien zullen deze leden worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden tot het moment dat het openstaande bedrag volledig is betaald. Blijft betaling achterwege dan zal de vordering in handen worden gegeven van een deurwaarder, waarbij alle bijkomende kosten en rente voor rekening zullen komen van het betreffende lid.

Slechts een beperkte groep leden heeft nog de mogelijkheid om de contributie te betalen na ontvangst van een acceptgiro. De acceptgiro’s voor de betaling van de contributie voor het seizoen 2016-2017 zijn inmiddels verzonden. Daarbij was aangegeven dat betaling dient plaats te vinden vóór 1 september 2016. Betaalt u toch liever in 2 termijnen dan moet de helft van de contributie op 1 september betaald zijn en de resterende 50% uiterlijk op 31 januari 2017. U ontvangt hiervoor geen nieuwe acceptgiro.

Heeft u een acceptgiro ontvangen, maar betaalt u via elektronisch bankieren vermeld dan bij uw betaling het lidnummer dat rechtsboven op de acceptgiro staat Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening NL16 INGB 0000 6698 08 ten name van Delftse Voetbalvereniging Delft.

Als tijdige betaling van de 1e termijn achterwege blijft dan ontvangt u een herinneringsmail met het verzoek de betaling alsnog per omgaande in orde te maken. Blijft ook na deze herinnering betaling achterwege dan wordt de 2e termijn in januari verhoogd met 10 euro administratiekosten. Bovendien zullen deze leden worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden tot het moment dat het openstaande bedrag volledig is betaald. Blijft betaling achterwege dan zal de vordering in handen worden gegeven van een deurwaarder, waarbij alle bijkomende kosten en rente voor rekening zullen komen van het betreffende lid.

Betalingsregelingen (anders dan hiervoor aangegeven) zijn alleen bij hoge uitzondering mogelijk en dan ook nog alleen als het lid hiertoe vóór 1 september 2016 (! !) een schriftelijk of mailverzoek bij mij heeft ingediend. Geen of een te laat verzoek=geen betalingsregeling.

Onder voorbehoud van goedkeuring tijdens de komende algemene ledenvergadering zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2016-2017 opnieuw vastgesteld. Voor het overzicht van de contributietarieven klik hier.

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Ron Notenboom

2e penningmeester a.i.

Telefoon: (015) 261 55 77

E-mail: contributies@dvvdelft.nl of 2epenningmeester@dvvdelft.nl