Verslag van de ALV d.d. 16 oktober 2017

Op maandag 16 oktober 2017, werd in de kantine van D.V.V. DELFT aan de Kerkpolderweg de algemene ledenvergadering gehouden. Hieronder treft u het verslag aan.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Aanwezig 21 personen, inclusief bestuursleden.

.Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 24 oktober 2016
 4. Jaarverslag bestuur en commissies
 5. Jaarverslag penningmeester

– exploitatierekening

– balans

 1. Verslag kascommissie
 2. Verkiezing kascommissie
 3. Vaststelling contributies 2017-2018
 4. Vaststelling begroting seizoen 2017-2018
 5. Stichting Sporthal Kerkpolder
 6. Pauze
 7. Huldiging jubilarissen e.d.
 8. Bestuursverkiezing
 9. Rondvraag en sluiting

 

 1. Opening

Ries van Dam, voorzitter, opent om 20.00 uur de vergadering.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen ingekomen stukken.

Bericht van verhindering ontvangen van Ron Notenboom, Nico Herbert, Marvin van Hek, George Stroomberg en John van Gool.

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2016

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen over de notulen.

Geen opmerkingen of vragen, zodat de notulen worden aanvaard, met dank aan Anneke den Toom (notuliste).

 1. Jaarverslag bestuur en commissies

De voorzitter loopt het jaarverslag bestuur door:

*             Toelichting op de gesprekken met de gemeente Delft inzake de geluidsoverlast van het buitenfeest in juni 2016:

Naar aanleiding hiervan heeft een (evaluatie)gesprek plaatsgevonden met de gemeente. Er werd toen medegedeeld dat het bestemmingsplan voor deze omgeving alleen sport is; voor grote evenementen is een vergunning nodig. De vereiste vergunning is aangevraagd, maar niet verleend. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarbij een jurist van de gemeente aanwezig was. Partijen zouden opnieuw om de tafel moeten. De gemeente eist nu diverse rapporten. De firma Tauw is benaderd voor het opstellen van de gevraagde rapporten (de gemeente betaalt 2/3 van de kosten hiervan). Als de gemeente akkoord gaat met het door ons ingeschakelde bureau kunnen de rapporten worden gemaakt en kan er opnieuw een vergunning worden aangevraagd. Het gaat nu alleen over feesten in de sporthal (4 x per jaar); het buitenfeest staat op een laag pitje.

Ben Luiten vraagt of niet altijd een vergunning nodig was. Nee, maar als je meldt dat er een feest is mag je iets meer decibel produceren.

Verslag PR-commissie:

Ad den Toom vraagt wat Residentie Contact (nieuwe hoofdsponsor jeugd) doet. Robert v.d. Bosch, directeur van residentie Contact, legt uit dat dit dagbesteding in Delft is voor mensen die doof, slechthorend of autistisch zijn en een uitdaging hebben in het leggen van contact, die nergens anders terecht kunnen.

Verslag Vrienden van DVV Delft:

Hoe zit het met de Playstation? Deze is kapot, maar wordt binnenkort gerepareerd.

Verslag tenniscommissie:

Robert Koster is nog steeds enthousiast. Op zaterdag worden regelmatig toernooitjes georganiseerd, die goed bezocht worden. Jammer dat er geen overkapping mogelijk is.

Ben Luiten is gestopt als voorzitter en wordt door Ries van Dam bedankt voor al zijn werk in deze.

Verslag jeugdcommissie:

Rien van Driel is halverwege het seizoen gestopt als jeugdvoorzitter, omdat hij te weinig tijd zou hebben om op de club door te brengen. Hij is nog wel actief als wedstrijdsecretaris. Ron Verhaar heeft zich beschikbaar gesteld als coördinator/aanspreekpunt voor de jeugd.Het blijft lastig om jeugd te krijgen en te houden. Bij de nieuwe spelvormen voor de jongste jeugd is het vooral bij de kleinere vereniging lastig om gelijkwaardige elftallen op te stellen.

Jaarverslag penningmeester

Cas van Velzen krijgt het woord en loopt de resultatenrekening, de begroting en de balans door:

Er is een negatief resultaat te zien van ca. € 5.000,–; de voornaamste reden hiervan is lagere kantineverkopen, onder andere door het niet doorgaan van het zomerfeest. De meevallers zijn: wat meer contributie en meer verhuur van de accommodatie.

De bankrekening van de jeugd is opgeheven, daar de kosten voor die paar mutaties per jaar wel erg hoog waren. De financiën lopen nu via de Raborekening van Cas.

Vanuit de zaal geen vragen of opmerkingen.

 1. Verslag kascommissie

Wim Dijkshoorn deelt namens de kascommissie (Marco Kooman was verhinderd) mee bij de penningmeester een en ander gecontroleerd te hebben en in orde bevonden. Ziet er goed uit en een compliment voor de penningmeester.

De kascommissie stelt voor het bestuur décharge te verlenen.

 1. Verkiezing kascommissie

Wim Dijkshoorn treedt af. Voorstel is zijn plaats te laten innemen door Wim v.d. Meer.

Vergadering akkoord, zodat de kascommissie voor volgend jaar bestaat uit: Marco Kooman, Frans Massar en Wim v.d. Meer.

 1. Vaststelling contributies 2017-2018

Ries legt uit dat we als vereniging proberen een goed niveau aan te houden ten opzichte van de omliggende verenigingen. De contributie wordt voor bijna alle geledingen verhoogd met € 10,–.

Het voorstel met betrekking tot de contributies voor het komend seizoen wordt door de vergadering aangenomen.

 1. Vaststellen begroting 2017-2018

De penningmeester verwacht voor komend jaar van Ariston nog wel wat inkomsten; zij huren om de 14 dagen op zaterdagmiddag velden voor wedstrijden en dat levert ook weer kantine-omzet op.

De begroting laat verder niet veel verschuivingen zien ten opzichte van afgelopen jaar en wordt hierbij vastgesteld.

 1. Stichting Sporthal Kerkpolder

Een meevaller doordat EDH geen deel meer uitmaakt van de stichting SSK en er een bedrag is vrijgevallen (na veel aandringen bij de gemeente die geen haast maakte met de afwikkeling van de financiën van EDH). Korfbalvereniging Excelsior huurt nu uren in. De inhuur door Ring Pass stopt omdat de hockeybond gestopt is in de weekenden.

De uren van Stanislas en de individuele inhuur zijn ongeveer gelijk gebleven.

Als extra punt geeft Ries van Dam een uiteenzetting over de plannen voor Kerkpolder:

De gemeente Delft is bezig met een nieuwe sportnota, die binnenkort naar de gemeenteraad gaat. Men gaat kijken naar vitale verenigingen. Wat dat precies inhoudt is niet exact duidelijk. Na de sportnota komt de investeringsnota. Er schijnt weer geld te zijn! Kerkpolder ligt tegen Buitenhof aan en dit gebied heeft de bijzondere aandacht van de gemeente. Het Kerkpoldergebied moet aantrekkelijker worden. Men wil hier meer sporten naar toe halen, het zwembad verplaatsen.

De gemeente inventariseert de bereidheid tot samenwerking van de drie voetbalvereniging in Kerkpolder, te weten Delft, Full Speed en Delfia, en hoe dit gerealiseerd zou kunnen/moeten worden. Hierover worden op dit moment gesprekken gevoerd met betrokken partijen.

Alles is nog in de oriënterende, aftastende fase. Een en ander zou ons inziens alleen kans van slagen hebben als er een nieuwe accommodatie met nieuwe velden komt. Buitenhof Noord heeft bij gemeente hoge prioriteit. Veel wordt gelinkt aan sociaal en sport.

De gemeente wil de komende jaren 15.000 huizen bouwen, onder andere in Buitenhof, dus dit zou een positieve invloed kunnen hebben op de aanwas van leden.

Bij een definitief ja of nee wordt een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen geroepen.

Ben Luiten: hoe staat het bestuur hierin? Positief, mits goeie accommodatie en goeie toegang.

Frans Massar: wat wil je als vereniging? We zijn financieel gezond, dus kunt voortkabbelen op huidige weg. Ook een overweging.

 1. Pauze
 2. Huldiging jubilarissen

Er zijn in totaal 4 jubilarissen, waarvan er 3 niet aanwezig zijn met kennisgeving (vakantie). Volgend jaar zullen we rekening houden met de datum (niet in de herfstvakantie!)

Niet aanwezig: Marvin van Hek, George Stroomberg en John van Gool, allen 25 jaar lid.

De aanwezige wordt toegesproken door de voorzitter:

40 JAAR:

Aad van Ruyven:

Aad is een stille kracht binnen de vereniging. Vroeger voetbalde hij in het 7e elftal. Zijn broers hebben ook bij Delft gevoetbald en zijn vader is leider van het 1e elftal geweest. Hij heeft door de jaren heen in diverse feest- en jubileumcommissies gezeten. Aad is nu nog altijd aanwezig in de oude kennissteeg!

Hij krijgt van de voorzitter een mooi beeldje overhandigd.

Dan zijn er nog een tweetal heren uitgenodigd die door het bestuur zijn voorgedragen als lid van verdienste:

Kees van Kampen:

Kees heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt in de jeugdcommissie en zit nu nog in de toernooicommissie. Op zaterdag doet hij velddienst en bij de thuiswedstrijden van Delft 1 staat hij achter de bar. ’s-Zondags komt hij ook naar zijn zoon Brian kijken die in de selectie voetbalt.

Ron Verhaar:

Ron is leider geweest van diverse teams en al jaren actief in de PR-commissie. Hij weet veel sponsors binnen te halen, wat in deze tijd toch geen sinecure is. Ook verzorgt Ron al jaren de presentatiegids. Sinds afgelopen seizoen is hij actief als jeugdcoördinator.

Beide heren verdienen het dus zeker om deze eretitel met bijbehorend beeldje met persoonlijk tekst te ontvangen.    

 1. Bestuursverkiezing

Van de aftredende bestuursleden stellen Anneke den Toom, Chris van Noortwijk en Theo Jansen zich herkiesbaar.

Daartegen heeft niemand bezwaar en dus zijn zij herkozen voor een nieuwe termijn.

Voor de functie van jeugdvoorzitter heeft zich een kandidaat gemeld, te weten de heer Robert v.d. Bosch. Geen bezwaar vanuit de vergadering en dus wordt hij benoemd tot jeugdvoorzitter.

Robert stelt zich in het kort voor: hij werkt als teammanager bij de gemeente Den Haag, woont in Delft, is getrouwd en heeft 4 kinderen. Is bij DVV Delft betrokken bij het G-voetbal.

 1. Rondvraag

Niemand.

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit Ries van Dam de vergadering om 21.35 uur.

Notuliste: Anneke den Toom