Cookie beleid Dvv Delft

De website van Dvv Delft is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglementNAAM EN ZETEL:

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam Delftse Voetbalvereniging ”DELFT” bij afkorting D.V.V. Delft. Zij is opgericht op 19 november 1914 en gevestigd te Delft. De kleuren van de vereniging zijn groen-wit.

Het sporttenue bestaat uit;

A)    Een groen shirt met een brede witte verticale baan en voorzien op de linkerkant met een clubembleem.

B)    Een zwarte broek.

C)    Groen-wit geringde kousen.

 

 

DUUR, DOEL EN MIDDELEN TER BEREIKING VAN HET DOEL:

 

Artikel 2:

De duur der vereniging, haar doel en middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in artikel 2 en 3 van de statuten.

 

LEDEN:

 

Artikel 3:

Zie artikel 4 en 8 van de statuten.

 

ERELEDEN:

 

Artikel 4:

Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de A.L.V. met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen zijn benoemd.

Op Ereleden rust geen geldelijk verplichting, zij hebben wel alle rechten van de leden.

Met Ereleden wordt gelijkgesteld, zij, aan wie de titel “Erevoorzitter” is verleend.

 

LEDEN VAN VERDIENSTE:

 

Artikel 5:

Leden van Verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging op voordracht van het bestuur als zodanig door de A.L.V. met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen zijn benoemd. Zij hebben alle rechten van leden.

 


LEDEN:

 

Artikel 6:

Actieve leden zijn gerechtigd aan trainingen en wedstrijden deel te nemen. Zij worden onderverdeeld in:

a)    Actieve leden, die voor 1 januari van het lopende seizoen 18 jaar of ouder zijn;

b)    Niet actieve leden, die niet aan wedstrijden en trainingen meedoen;

c)     Jeugdleden, die de leeftijd van actieve leden nog niet hebben bereikt.

 

DONATEURS:

 

Artikel 7:

Donateurs zijn niet gerechtigd tot deelneming aan wedstrijden en trainingen. Zij steunen de vereniging met een jaarlijks vastgesteld minimum bijdrage. Zij hebben recht van gratis toegang bij wedstrijden. Zij hebben geen stemrecht.

 

ONDERSCHEIDINGEN:

 

ARTIKEL 8:

Behalve het in artikel 4 en 5 van het huishoudelijk reglement genoemde erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste, kent de vereniging een vermelding op de A.L.V. toe voor langdurig lidmaatschap.

 

Zij, die tenminste 70 jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn;

Zij, die tenminste 60 jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn;

Zij, die tenminste 50 jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn;

Zij, die tenminste 40 jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn;

Zij, die tenminste 25 jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn.

 

Ook kent de vereniging voor niet-leden de titel medewerker van verdienste.

Bij alle vermeldingen behoort tevens een attentie.

 

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP:

 

Artikel 9:

De aanvraag wordt gedaan op door het bestuur ter beschikking te stellen formulieren met vragenlijst. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen wordt gestaafd. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening en kopie-ID van hun wettige vertegenwoordiger nodig.

Het secretariaat publiceert periodiek de namen van de nieuw toe te treden leden. Zijn na 14 dagen geen bezwaren tegen de aanneming binnen gekomen bij het secretariaat, dan is de betrokkene als lid van de vereniging aangenomen.

Heeft een der leden bezwaren, dan omschrijft hij deze en motiveert zodoende zijn verzoek tot afwijzing. Voor betrokkene staat beroep open op de A.L.V. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van de K.N.V.B.. Het bestuur is bevoegd aan de K.N.V.B.,  alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.

 

DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP:

 

Artikel 10:

Elk lid verbindt zich tot het lidmaatschap steeds tot het einde van een verenigingsjaar, (juli-juni), tenzij door het bestuur met een lid schriftelijk anders is overeengekomen en voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Statuten.


ADRESWIJZIGINGEN:

 

Artikel 11:

Bij de adreswijzigingen zijn de leden verplicht hiervan binnen 7 dagen schriftelijk/electronisch kennis te geven aan het secretariaat.

 

BESTUURSTAKEN:

 

Artikel 12:

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen de kring van zijn bevoegdheden, in haar gehele omvang, te behartigen.

 

DE VOORZITTER:

 

Artikel 13:

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en stelt de orde van de dag vast, behoudens het recht der algemene ledenvergadering om daarin wijziging te brengen; hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te hervatten, wanneer onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Hij heeft, evenals de andere bestuursleden, toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten van de

commissies of anders tot de vereniging behorende lichamen en kan aan de discussies deelnemen.

 

DE SECRETARIS:

 

Artikel 14:

De secretaris voert de administratie der vereniging voor zover deze niet aan anderen is afgedragen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken een afschrift te houden. Op de algemene ledenvergadering brengt hij namens het bestuur het jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst of register bij, uit welk de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem beheerd. Hij is verder belast met het bijeenroepen der vergaderingen, het bekend maken van bestuursbesluiten en het bijhouden en publiceren van veranderingen in reglementen van bonden enz., waarbij de vereniging is aangesloten.

Bij aftreden brengt hij schriftelijk verslag uit aan de voorzitter, die dit verslag aan de nieuw benoemde secretaris ter hand stelt, die het in de eerstvolgende algemene ledenjaarvergadering zal voorlezen. Alle onder zijn berusting zijnde bescheiden overhandigt hij binnen één maand aan zijn opvolger.

 

DE PENNINGMEESTER:

 

Artikel 15:

De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning de contributies en andere inkomsten en houdt alle ontvangsten en uitgaven bij, zodanig dat de baten en schulden der vereniging te allen tijde aanstonds worden gekend. Het bestuur bepaalt de wijze van belegging der beschikbare verenigingsgelden. Op de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij een begroting in betreffende inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering. Hij is verplicht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen.


Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen. De beschikking over de bij een bankinstelling gedeponeerde gelden of andere waarden al uitsluitend kunnen plaatsvinden tegen kwijting door het bestuur. Bij aftreden brengt hij schriftelijk verslag uit aan de voorzitter en draagt binnen één maand de kas en alle onder zijn berusting zijnde bescheiden aan zijn opvolger over.

 

BESTUURSVERGADERINGEN:

 

Artikel 16:

Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden belegd.

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Van het op deze vergadering behandelde worden notulen gehouden welke op de volgende vergadering ter goedkeuring, door de voorzitter en de samensteller worden ondertekend.

 

CONTRIBUTIE:

 

Artikel 17:

De contributies worden door de algemene ledenvergadering voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd naar rato van het aantal kwartalen  lidmaatschap. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de contributie van een lid tijdelijk verlagen. De wijze van inning van de contributie wordt door het bestuur geregeld (zie bewaarnummer). De contributie is verschuldigd over de gehele termijn, die het lidmaatschap ingevolge het bepaalde in artikel 10 voortduurt. Indien een lid , na waarschuwing, niet aan zijn verplichtingen voldoet kan de betrokkene door het bestuur worden geschorst en vervolgens  heeft het bestuur het recht haar/hem voor te dragen op de A.L.V. voor een royement.

 

WEDSTRIJDEN:

 

Artikel 18:

Wedstrijden kunnen slechts aangegaan worden door het bestuur. De leden, die aan wedstrijden deelnemen, moeten op het veld verschijnen in de voorgeschreven kleding. Spelers, die verhinderd zijn, zijn verplicht hiervan op de voorgeschreven dag en tijdstip met redenen omkleed kennis te geven aan de verantwoordelijk persoon, trainer/aanvoerder/coördinator. Behoudens daartoe door het bestuur te verlenen schriftelijke toestemming is het de leden verboden in andere wedstrijden dan die van de vereniging uit te komen.

 

Artikel 19:

De aanvoerders van de elftallen, resp. de reserve aanvoerders, worden door de elftallen benoemd.

De aanvoerder heeft het volle gezag op het veld. Hij is verplicht zorg te dragen dat de aan de wedstrijd eventueel verbonden formaliteiten worden vervuld.

 

Artikel 20:

Het bestuur bepaalt voor wie en op welke tijden de terreinen resp. gebouwen toegankelijk zijn.

 

STRAFFEN:

 

Artikel 21:

De financiële consequenties, welke verbonden zijn aan een bestraffing van een speler door de K.N.V.B., komen voor rekening van de betreffende speler, tenzij het bestuur anders beslist.


Artikel 22:

Het bestuur kan een lid, dat de bepalingen van de vereniging schaadt of de belangen van de vereniging niet voldoende dient, dan wel zich niet houdt aan de bepalingen van de Statuten, het

huishoudelijk reglement of besluiten van het bestuur en algemene ledenvergadering straffen of van zijn lidmaatschap schorsen c.q. voordragen voor een royement.

 

SLOTBEPALINGEN:

 

Artikel 23:

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 24:

  1. elk lid is verplicht eigendommen van de vereniging in goede staat te houden en bij defecten terstond hiervan melding te maken. Bij verlies of beschadiging door zijn schuld kan hij aansprakelijk worden gesteld van de schade.
  2. De goederen der vereniging mogen eerst dan voor een ander doel worden uitgeleend of gebruikt, wanneer het bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven.
  3. Wanneer iemand de vereniging verlaat, is hij verplicht alle eigendommen van de vereniging terstond en in goede staat in te leveren.

 

Artikel 25:

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Ieder lid is zich verplicht bij toetreding een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement door te lezen.

 

Artikel 26:

Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de algemene ledenvergadering. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten.

 

Artikel 27:

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013.

Alle vorige van kracht zijnde reglementen der vereniging zijn hierdoor vervallen.Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!